WARUNKI I USŁUGA

Wprowadzenie

Warunki („Warunki”) opisują, w jaki sposób RDR („Firma”, „my” i „nasz”) reguluje korzystanie z tej witryny  („Witryna”). Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby zrozumieć nasze praktyki dotyczące korzystania z witryny. Spółka może zmienić Regulamin w dowolnym momencie. Spółka może poinformować Cię o zmianach Regulaminu za pomocą dostępnych środków komunikacji. Firma zaleca częste sprawdzanie witryny, aby zobaczyć aktualną wersję Warunków i ich poprzednie wersje.

Jeśli reprezentujesz podmiot prawny, oświadczasz, że jesteś upoważniony przez taki podmiot prawny do zawarcia Warunków jako podmiot prawny, który reprezentujesz.

Niniejsze Warunki świadczenia usług oraz wszelkie odrębne umowy, na mocy których zapewniamy Ci, będą podlegać i będą interpretowane zgodnie z prawem Wielkiej Brytanii.

Polityka prywatności

Nasza Polityka prywatności jest dostępna na osobnej stronie. Nasza Polityka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób przetwarzamy informacje o Tobie. Rozumiesz, że korzystając z witryny, potwierdzasz, że przetwarzanie tych informacji odbywa się zgodnie z Polityką prywatności.

Twoje konto

Podczas korzystania z witryny internetowej użytkownik ponosi odpowiedzialność za zapewnienie poufności swojego konta, hasła i innych danych uwierzytelniających oraz za bezpieczny dostęp do swojego urządzenia. Nie możesz nikomu przypisywać swojego konta. Firma nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowany dostęp do Twojego konta, który wynika z przywłaszczenia lub kradzieży Twojego konta. Firma może odmówić lub anulować usługę, zamknąć konto oraz usunąć lub edytować zawartość.

Firma nie gromadzi świadomie danych osobowych od osób poniżej 16 roku życia (szesnaście). Jeśli masz mniej niż 16 (szesnaście) lat, nie możesz korzystać z witryny i nie możesz w żadnych okolicznościach przystępować do Warunków.

Usługi

Witryna umożliwia korzystanie z Usług dostępnych na stronie. Nie będziesz korzystać z usług w celach niezgodnych z prawem.

Możemy, według własnego uznania, ustalać dla Ciebie opłaty za korzystanie z witryny. Wszystkie ceny są publikowane osobno na odpowiednich stronach w serwisie. Możemy, według własnego uznania, w dowolnym momencie zmienić wszelkie opłaty.

Możemy korzystać z certyfikowanych systemów płatności, które również mogą mieć swoje prowizje. Takie prowizje mogą zostać nałożone na Ciebie, gdy wybierzesz konkretny system płatności. Szczegółowe informacje o prowizjach takich systemów płatności można znaleźć na ich stronach internetowych.

 

Usługi stron trzecich

Witryna może zawierać linki do innych stron internetowych, aplikacji i platform (zwanych dalej „Witryny połączone”).

Firma nie kontroluje Witryn połączonych i nie ponosi odpowiedzialności za treść i inne materiały Witryn połączonych. Firma udostępnia te linki w celu zapewnienia funkcjonalności lub usług na stronie internetowej.

Zabronione zastosowania i własność intelektualna

Firma udziela użytkownikowi niezbywalnej, niewyłącznej, odwołalnej licencji na dostęp do witryny i korzystanie z niej z jednego urządzenia zgodnie z Warunkami. Nie będziesz korzystać z witryny w celach niezgodnych z prawem lub zabronionych. Nie możesz korzystać z witryny w sposób, który może wyłączyć, uszkodzić lub zakłócić działanie witryny.

Wszystkie treści obecne na stronie obejmują tekst, kod, grafikę, logo, obrazy, kompilację, oprogramowanie używane na stronie (zwane dalej i powyżej "Treścią"). Treść jest własnością Firmy lub jej kontrahentów i jest chroniona prawami własności intelektualnej, które chronią takie prawa. Zgadzasz się na wykorzystanie wszystkich informacji o prawach autorskich i innych prawach własności lub ograniczeń zawartych w Treści i nie możesz zmieniać Treści.

Użytkownik nie może publikować, przesyłać, modyfikować, odtwarzać kodu źródłowego, uczestniczyć w przekazywaniu ani tworzyć i sprzedawać prac pochodnych ani w żaden sposób korzystać z Treści.Korzystanie z witryny nie uprawnia do jakiegokolwiek nielegalnego i niedozwolonego korzystania z Treści, a w szczególności nie może zmieniać praw własności ani informacji w Treści. Użytkownik będzie korzystał z Treści wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego. Firma nie udziela żadnych licencji na własność intelektualną Firmy.

Materiały firmy

Zamieszczając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając swoje Treści, dajesz Firmie prawo do korzystania z Twoich Treści w związku z prowadzeniem działalności Firmy, w tym między innymi prawa do przesyłania, publicznego wyświetlania, rozpowszechniania, publicznego wykonywać, kopiować, reprodukować i tłumaczyć Treści; i opublikować swoje imię i nazwisko w związku z treścią.

Żadna rekompensata nie będzie wypłacana w związku z korzystaniem z Treści. Firma nie jest zobowiązana do publikowania lub korzystania z jakichkolwiek Treści, które możesz nam wysłać, i może usunąć Treści w dowolnym momencie.

Przesyłając, przesyłając, wprowadzając, dostarczając lub przesyłając swoje Treści, gwarantujesz i oświadczasz, że posiadasz wszystkie prawa do swoich Treści.

Zastrzeżenie niektórych zobowiązań

Informacje dostępne za pośrednictwem witryny mogą zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości. Firma nie ponosi odpowiedzialności za te nieścisłości i błędy.

Firma nie składa żadnych oświadczeń dotyczących dostępności, dokładności, niezawodności, przydatności i aktualności Treści zawartych w witrynie i usług dostępnych w witrynie. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, wszystkie takie Treści i usługi są świadczone „tak jak są”. Firma zrzeka się wszelkich gwarancji i warunków dotyczących tej Treści i usług, w tym gwarancji i postanowień dotyczących wartości handlowej, przydatności do określonego celu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wynikowe, specjalne, szkody karne, w tym, ale nie wyłącznie, szkody z tytułu utraty przyjemności, danych lub zysków, w związku z korzystaniem lub działaniem strony internetowej w kontekście niemożności lub opóźnienia w korzystaniu ze strony internetowej lub jej usług, lub jakiejkolwiek Treści strony internetowej, lub w inny sposób wynikających z korzystania ze strony internetowej, w oparciu o odpowiedzialność kontraktowa i pozaumowna lub z innego powodu.

Jeśli wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody, wynikowe lub przypadkowe, jest zabronione w konkretnym przypadku, wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności nie ma zastosowania do Ciebie.

Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Firmę, jej menedżerów, dyrektorów, pracowników, agentów i osoby trzecie przed wszelkimi kosztami, stratami, wydatkami (w tym honorariami prawników), zobowiązaniami dotyczącymi lub wynikającymi z Twojej przyjemności lub niemożności korzystania ze strony internetowej lub jej usług oraz usług i produktów Spółki, naruszenia przez Ciebie Warunków lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich lub naruszenia obowiązującego prawa. Firma może przyjąć wyłączną obronę, a Ty będziesz współpracować z Firmą w dochodzeniu wszelkich dostępnych środków obrony.

Wypowiedzenie i ograniczenie dostępu

Firma może zamknąć dostęp i konto do witryny i powiązanych z nią usług lub dowolnej części w dowolnym momencie, bez powiadomienia, w przypadku naruszenia przez Ciebie Warunków.

Różne

Prawem właściwym dla Warunków jest prawo materialne kraju, w którym Spółka jest założona, z wyjątkiem norm kolizyjnych. Nie będziesz korzystać z witryny w jurysdykcjach, które nie wprowadzają w życie wszystkich postanowień Warunków.

Żadne wspólne przedsięwzięcie, partnerstwo, zatrudnienie lub stosunek agencyjny nie mogą być domniemane między Tobą a Firmą w wyniku Warunków lub korzystania z witryny.

Żadne postanowienie Warunków nie stanowi odstępstwa od prawa Firmy do przestrzegania żądań lub wymagań organów rządowych, sądowych, policyjnych i organów ścigania dotyczących korzystania z witryny

Jeśli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną zgodnie z obowiązującym prawem, wówczas klauzule nieważne lub niewykonalne zostaną uznane za zastąpione ważnymi i wykonalnymi klauzulami, które będą podobne do oryginalnej wersji Warunków i innych części oraz sekcje Warunków mają zastosowanie do Ciebie i Firmy.

Warunki stanowią całość umowy między Tobą a Firmą w zakresie korzystania z witryny, a Warunki zastępują wszystkie wcześniejsze komunikaty i oferty, zarówno elektroniczne, ustne, jak i pisemne, między Tobą a Firmą.

Firma i jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub opóźnienie w wypełnieniu swoich zobowiązań, gdy niewykonanie lub opóźnienie wynika z jakiejkolwiek przyczyny pozostającej poza uzasadnioną kontrolą Spółki, w tym awarii technicznych, klęsk żywiołowych, blokad, embarg, zamieszek, aktów, regulacji, ustawodawstwa lub nakazów rządu, aktów terrorystycznych, wojny lub jakiejkolwiek innej siły poza kontrolą Firmy.

W przypadku kontrowersji, żądań, roszczeń, sporów lub przyczyn działań między Firmą a Tobą dotyczących strony internetowej lub innych powiązanych kwestii lub Warunków, Ty i Firma zgadzacie się podjąć próbę rozwiązania takich kontrowersji, żądań, roszczenia, spory lub przyczyny działania w drodze negocjacji w dobrej wierze, a w przypadku niepowodzenia takich negocjacji, wyłącznie przez sądy kraju, w którym Spółka jest założona.

Skargi

Zobowiązujemy się rozstrzygać wszelkie skargi dotyczące gromadzenia lub wykorzystywania Twoich danych osobowych. Jeśli chcesz złożyć skargę dotyczącą niniejszych Warunków lub naszych praktyk w odniesieniu do Twoich danych osobowych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem naszej strony internetowej. Odpowiemy na Twoją skargę tak szybko, jak to możliwe, aw każdym razie w ciągu 30 dni. Mamy nadzieję, że rozwiążemy każdą zwróconą nam uwagę skargę, jednak jeśli uważasz, że Twoja skarga nie została odpowiednio rozwiązana, zastrzegasz sobie prawo do skontaktowania się z lokalnym organem nadzorczym ds. ochrony danych.

Informacje kontaktowe

Cieszymy się z Twoich komentarzy lub pytań dotyczących naszych Warunków. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem informacji kontaktowych dostępnych na naszej stronie internetowej.

 

Nasz adres

Matte Ecommerce CO., Limited
48 Charlotte Street, Londyn, Wielki Londyn, Anglia, W1T 2NS(To nie jest adres zwrotny)

.